Vergroen uw tuin met subsidie

Subsidie Gemeente Leeuwarden voor een groenere leefomgeving

Dat steeds meer groen plaats maakt voor stenen is een wereldwijd probleem. Particuliere tuinen bevatten ongeveer de helft van het groen in steden en dorpen. Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen van dien. Gemeente Leeuwarden wil onder het motto ‘Samen gaan we groener’ met de inwoners, wijkpanels, dorpsbelangen en ondernemers uit de gemeente deze verstening tegengaan en juist samenwerken aan een groene en gezonde leefomgeving.

De voordelen van groen:

  • heeft in de winter een isolerende werking en geeft verkoeling in de zomer
  • houdt water vast in natte perioden en geeft het af in droge tijden
  • vermindert wateroverlast en waterschade
  • is goed voor de mentale en fysieke gezondheid
  • vergroot de biodiversiteit (flora, bijen, vlinders, vogels)
  • verbetert de luchtkwaliteit
  • draagt bij aan een goed ecosysteem

  • Voor de periode 2018 t/m 2020 heeft het college van B&W geld beschikbaar gesteld om vergroening van tuinen te stimuleren. U kunt via de ‘Stimuleringsregeling groene tuinen, groene wanden en overige groene daken’* subsidie aanvragen. U meldt zich daarvoor aan via het registratieformulier op de website www.leeuwarden.nl zoekfunctie groen. Hier geeft u aan wat de beginsituatie is. Na goedkeuring kunt u beginnen met de aanleg. Vervolgens geeft u ook het eindresultaat door. Zowel bij de beginsituatie als bij de eindsituatie is het van belang dat er foto’s worden overlegd omdat de netto vergroende oppervlakte maatgevend is voor de toe te kennen subsidie. De bedragen die daarbij worden gehanteerd, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 1 Bedragen stimuleringsregeling

Oppervlakte Bedrag per perceel
Vergroening tuinen 5 a 10 m2 50, –
Vergroening tuinen 10 a 25 m2 100, –
Vergroening tuinen > 25 m2 150, –
Groene wanden 5 a 10 m2 100, –
Groene wanden 10 a 20 m2 200, –
Groene wanden > 20 m2 300, –
Overige groene daken* 10 a 20 m2 150, –
Overige groene daken* 20 a 30 m2 200, –
Overige groene daken* > 30 m2 300, –

*Groene daken die niet onder andere bestaande subsidieregelingen vallen

U kunt helpen de verstening tegen te gaan door uw eigen tuin te vergroenen. U kunt ook geveltuinen aanvragen of boomspiegels adopteren. Er is altijd meer mogelijk dan u denkt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leeuwarden.nl/groen. of bij de sector Wijkzaken van het Fysiek Domein.

Verplaatsing hondenlosloopterrein Hooidollen

Hieronder vindt u een link naar een brief van de gemeente Leeuwarden met daarin de uitkomsten van  het draagvlak naar het onderzoek voor het verplaatsen van het hondenlosloopterrein aan de Hooidollen

algemene informatie brief betrokkenen hondenlosloopterrein

Via onderstaande link kunt u een kaartje bekijken waarop de huidige locatie in rood–   en de nieuwe locatie in geel is aangegeven.

hondenlosloopterrein

 

Groot onderhoud speelterreinen

In Bilgaard zijn, over de wijk verdeeld, een aantal speelterreinen.

In overleg met het Wijkpanel heeft de Gemeente Leeuwarden een plan voor groot onderhoud opgesteld. In de komende maanden zal dit plan worden uitgevoerd. Ook zullen er op sommige locaties aanpassingen worden gedaan. Op het bijgevoegde overzichtskaartje kunt u bekijken waar en wat er gaat gebeuren.

Herplant bomen na stormschade 2013

De hevige storm van oktober 2013 heeft enorme schade toegebracht aan bomen in de gemeente Leeuwarden. |
Er zijn toen 915 bomen omgewaaid.

stormschade

De gemeente Leeuwarden wil dat het groen in de stad en de dorpen in stand blijft. Daarom is besloten dat er op plaatsen waar bomen gesneuveld zijn in principe nieuwe geplant worden. Er komen ruim 600 bomen terug.

Er is goed onderzocht waar de nieuwe bomen moeten komen. Daarbij is rekening gehouden met o. a. kabels en leidingen en de ondergrond waar de bomen moeten komen.

Er zijn de afgelopen maanden een viertal inloopavonden georganiseerd en het voorlopig ontwerp is gepubliceerd op de website van de gemeente. De reacties op het voorlopig ontwerp van de herplant zijn verwerkt met als resultaat dat er nu een definitief ontwerp ligt.

Inmiddels is het werk aanbesteed en gegund aan aannemer Oosterhof Holman uit Ryptsjerk. De aannemer is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het inventariseren van alle plantplaatsen en het plaatsen van boompalen.

In totaal worden er 640 bomen herplant/geplant verspreid over de gemeente Leeuwarden. De bomen worden geplant binnen een straal van 10 meter rondom de standplaats van de in 2013 gesneuvelde boom.

Er wordt naar gestreefd om voor het eind van dit jaar alle bomen geplant te hebben. Omstandigheden als het weer of niet voorziene ondergrondse situaties kunnen er de oorzaak van zijn dat de planning uitloopt. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn want bomen planten in het huidige plantseizoen kan tot en met maart volgend jaar. De bomen moeten in ieder geval voor die tijd de grond in omdat in de periode vanaf maart de sapstromen van de bomen op gang komen en de bomen weer blad maken.

Er wordt gewerkt met een hydraulische graafmachine en een sleuvenstamper. Vanwege de veiligheid voor zowel de voorbijganger als de uitvoerende partijen wordt tijdens het planten een deel van de straat tijdelijk afgezet. Een volledige stremming is niet nodig.

 

Gladheidsbestrijding Leeuwarden

Vragen en antwoorden over gladheidbestrijding

 Auto's rijden door sneeuw en ijzel

 Onder welke omstandigheden wordt gestrooid? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over gladheidbestrijding in de gemeente Leeuwarden.

Wanneer wordt gestrooid?

Wanneer gladheid door sneeuw, ijzel, of bevriezing wordt verwacht. Omrin strooit en sproeit preventief zout om gladheid zoveel mogelijk te voorkomen.  Om het goede moment van strooien te bepalen, maakt zij gebruik van een professioneel gladheidsmeldsysteem. In de praktijk wordt dus vaak de avond van te voren of ’s nachts gestrooid.

Waar wordt gestrooid?

De hoofdroutes naar het ziekenhuis, de hulpverleningsinstanties, NS- en busstation en de begraafplaatsen worden gestrooid.Daarnaast ook de wegen van- en naar de dorpen, de busroutes, alle hoofd- en doorgaande wegen, een groot deel van het centrumgebied, de wijkontsluitingswegen en de wegen op de bedrijventerreinen.

Van de fietsroutes worden de hoofdroutes gestrooid.

Het is glad bij mij in de straat/buurt, waarom wordt hier niet gestrooid?

Niet elke straat of elk fietspad wordt gestrooid. Er moet voldoende verkeer zijn om het zout in te rijden om voldoende effect te hebben. Bovendien moet de gladheidbestrijdingsactie binnen 3,5 uur afgerond zijn. Daarom worden er dus keuzes in de routes gemaakt.

Zijn er mogelijkheden voor extra routes?

In principe niet. Er worden nu geen routes toegevoegd.

Als u een belangrijke route weet die intensief wordt gebruikt, maar niet wordt gestrooid, kunt u dit het beste doorgeven aan de gemeente Leeuwarden. Na de winter volgt een evaluatie en wordt beoordeeld wat er met deze specifieke route gaat gebeuren.

De gemeente zorgt ervoor dat doorgaande wegen, -fietspaden en toegangswegen gestrooid worden.

Straten en stoepen in de wijk worden niet gestrooid. U kunt, samen met uw buren, de stoep schoonhouden. Zo blijft de buurt begaanbaar.

Fietspaden sproeien met pekelwater

De fietspaden in het gladheidsbestrijdingsplan worden gesproeid met pekelwater om gladde paden te voorkomen.
Deze methode is effectiever dan zout strooien. Zout moet worden ingereden om zijn werk goed te kunnen doen. Dat is lastiger op fietspaden.
Door het sproeien van pekelwater kan het zoutverbruik tot 50% worden gereduceerd.

Het apparaat kan tot de op centimeter nauwkeurig het zout doseren. Op elke 5 liter water wordt 1 kilo zout toegevoegd. Het water komt via een natuurlijk inlaat uit het achterliggende Alddiel, het station van Omrin op de Hemrik.

De wegen worden eerst nog niet gesproeid met pekelwater. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk wel gebeuren. Wanneer is niet duidelijk.

Wordt er ook gratis zout verstrekt door de gemeente?

Nee, dit wordt niet gedaan. Zout is over het algemeen op veel plaatsen goed verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij bouwmarkten, tuincentra, supermarkten, e.d.