“Op weg in Bilgaard” Verkeersplan

 

De rapportage van de werkgroep verkeer van het wijkpanel is in oktober 2017 door het bestuur van het wijkpanel vastgesteld en voorzien van een aanbevelingsbrief waarin het bestuur twee prioriteiten naar voren schuift.

Hieronder kunt u de aanbevelingsbrief lezen en er is een link naar het verkeersplan.

Stichting Wijkpanel Bilgaard
De Dulf 110, 8918 EG Leeuwarden
Telefoon 058 – 2895338
Email wijkpanelbilgaard@gmail.com
Leeuwarden 19 oktober 2017

Aan de lezers van het rapport Op Weg In Bilgaard

Geachte lezer,

Voor u ligt de rapportage van de werkgroep “Op Weg In Bilgaard”, een werkgroep van de Stichting Wijkpanel Bilgaard. Het rapport is mede gebaseerd op de uitslag van een enquête die in 2016 door de werkgroep onder de bewoners van Bilgaard is gehouden.

De werkgroep beschrijft in het rapport een aantal knelpunten ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte in de wijk Bilgaard en doet hierbij een aantal oplossingsgerichte suggesties. Daarnaast geeft zij haar visie op een bredere aanpak van wat algemenere zaken rond mobiliteit, verkeer en veiligheid in onze wijk. Tenslotte komt ook de onderhoudsproblematiek ten aanzien van trottoirs en de Fiets- loop verbindingen tussen de hoog- en laagbouw aan de orde. Dit is met name belangrijk voor de gebruikers van rollators, rolstoelen en scootmobielen, in Bilgaard een aanzienlijke groep weggebruikers.

Het rapport is in het bestuur van het wijkpanel uitvoerig besproken en er is gekeken naar de haalbaarheid van de diverse plannen. Hierbij heeft het bestuur een onderscheid gemaakt in de geschetste plannen voor de korte- en de lange termijn.

Als prioriteiten komen dan naar voren
* de aanpak van de kruispunten van de Brandemeer met Luchtenrek en                 Wollegaast
* de onveiligheid van de Brandemeer, met name de parkeerproblematiek

Het zijn op de eerste plaats deze twee prioriteiten die het bestuur van het Wijkpanel specifiek onder uw aandacht wil brengen.

Daarnaast vinden wij dat ook de geschetste lange termijn doelen uw aandacht verdienen.

Wij hopen dat de rapportage zal leiden tot een brede discussie en uiteindelijk zal leiden tot een aantal structurele verbeterpunten in onze Prachtwijk Bilgaard.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hilverda,

Voorzitter Stichting Wijkpanel Bilgaard

Verkeersplan – Op weg in Bilgaard_eindversie

Klik op de link als u het verkeersplan wilt lezen