Werkgroepen en vertegenwoordigingen

 

Het Wijkpanel werkt met diverse werkgroepen. Daarnaast zijn leden van het Wijkpanel ook vertegenwoordigd in een aantal overlegorganen. Hieronder vindt u een overzicht.

WERKGROEPEN

Werkgroep spelen in de wijk
Deze werkgroep houdt zich bezig met adviseren aan de gemeente Leeuwarden over onderhoud van speeltoestellen en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Nieuwe speeltoestellen worden veelal gefinancierd door het Wijkpanel. 


Afgekeurde in het verleden door de gemeente geplaatste toestellen worden door de gemeente vervangen. Ook in die gevallen heeft het Wijkpanel een adviserende stem.

Werkgroep verkeer
Deze werkgroep houdt zich samen met de gemeente bezig met alles wat met verkeer te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de veranderingen aan De luchtenrek, het regelen van zo veilig mogelijk van het verkeer bij het uitvoeren van bouwprojecten en het meedenken over onderhoud van wegen en parkeerplaatsen.

Werkgroep Multiculturele samenwerking
Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van Multiculturele activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de op 29 februari 2020 georganiseerde ontmoetingsbijeenkomst voor ouderen uit verschillende
culturen.

Werkgroep Bruisend Bilgaard
Deze werkgroep organiseert samen met alle andere organisaties in Bilgaard “Bruisend Bilgaard”. Dit is een Jaarlijks terugkerende feestelijke dag met openluchtspel-activiteiten gecombineerd met een door de Wijkvereniging georganiseerde rommelmarkt en een zogenaamde “kleedjesmarkt”.

Deze dag wordt altijd in september georganiseerd maar de voorbereidingen beginnen doorgaans al in maart en in oktober is er altijd een evaluatie.

Werkgroep ouderen Bilgaard
Deze werkgroep, waaraan ook Palet, de Wijkvereniging en het Sociaal Wijkteam Noord deelnemen, “houdt de vinger aan de pols” waar het de oudere inwoners van Bilgaard betreft en organiseert activiteiten die gericht zijn op ouderen

Voorbeelden hiervan zijn De Mantelzorgdag en de Welzijnsmarkt

VERTEGENWOORDIGINGEN:
Het Wijkpanel is vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en overleggen in en over de wijk Bilgaard, maar ook in overlegorganen die het belang van de wijk Bilgaard overstijgen. Bij dit soort overlegorganen zijn ook andere belanghebbende partijen betrokken.
Het gaat hierbij om:

Belangengroep Leeuwarder Bos

Dit is een overleggroep van de gemeente Leeuwarden waarin alle organisaties die belang hebben bij het Leeuwarder bos zijn vertegenwoordigd.

Overleg belanghebbenden bus vervoer Leeuwarden

Dit is een overleggroep van de gemeente Leeuwarden en Arriva waarin alle wijkpanels en andere belangengroepen zijn vertegenwoordigd.

Parkeerproblematiek NHL/Stenden in Bilgaard

Dit is een overleggroep van de gemeente Leeuwarden, NHL/Stenden en Wijkpanel Bilgaard.
In een jaarlijks overleg wordt bekeken op welke manier de parkeer overlast, door studenten van NHL/Stenden, bij De Fennen en in de omliggende wijken zo goed mogelijk is te beheersen.

Klik op onderstaande link voor het onderzoek dat in het voorjaar van 2019 heeft plaatsgevonden naar de bezettingsgraad van parkeerplekken in Bilgaard
Bezettingsgraad 2019 NHL Stenden Bilgaard