Woningbouw Eeskwerd


De Gemeente heeft samen met Frisobouw B.V. een woningbouwplan ontwikkeld op het braakliggende gebied aan de Eeskwerd waar vroeger een flatgebouw stond.

Het schetsplan voor ca. 36 zogenaamde kwadrantwoningen in een groene parkachtige omgeving bedoeld voor starters wordt binnenkort met het Wijkpanel besproken.

Woningbouw op de locatie is met een verkorte procedure in het bestemmingsplan voorzien. In dit kader zal (als de coronamaatregelen het toelaten) op termijn nog een inloopbijeenkomst georganiseerd worden voor de omwonenden en andere belangstellenden.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen dan kunt u deze richten aan de heer J.H. Brouwer van het Team Gebiedsontwikkeling te bereiken via jan.brouwer@leeuwarden.nl. of via telefoonnummer 14 058.

Nieuwbouw hoek Brandemeer / De Kei

Nieuwbouwplannen hoek Brandemeer / De Kei

De plannen voor nieuwbouw op de hoek van Brandemeer / De Kei zijn in een definitief stadium. Bij deze plannen  gaat het om 30 koopwoningen en 42 appartementen verdeeld over 2 gebouwen. Daarnaast is voorzien in een aantal parkeerplaatsen. Op 9 april 2019 is er een eerste presentatie geweest voor de bewoners van Bilgaard. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het Wijkpanel aanwezig geweest. Na deze presentatie zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige ontwerp.
Bij het plan zoals dat er nu ligt heeft het Wijkpanel de gemeente Leeuwarden laten weten dat zij zorgen heeft over het toenemen van de verkeers- en parkeerdruk. Wij willen graag samen met de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze te verwachten verkeers- en parkeerdruk tot een minimum te beperken.

Reconstructie Prof. P. S. Gerbrandyweg

Reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg

Er zijn vergevorderde plannen voor de reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg.
In mei en juni 2019 heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. De plannen voor een reconstructie van de Gerbrandyweg zijn met Wijkpanels en andere belanghebbenden op 3 december 2019 besproken. Er zijn in totaal 7 varianten uitgewerkt.

Het Wijkpanel heeft na bestudering van deze varianten aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar variant 4A. Bij deze variant zijn 2X 2 rijstroken op de EEbrug gepland en is er een volledige ontsluiting met de Jan Evenhuisstraat.

Herinrichting Luchtenrek

De RECONSTRUCTIE van De Luchtenrek is gepland tussen 28 april en 15 mei. Van de gemeente Leeuwarden ontvingen wij onderstaand bericht

Reconstructie Luchtenrek

De gemeente Leeuwarden richt komend voorjaar de Luchtenrek opnieuw in. Dit is de weg van Bilgaard tussen de Brandemeer en de Dammelaan ter hoogte Van de Rengerslaan (NHL Stenden Hogeschool). De wijk waar de weg naartoe leidt is onderdeel van een 30 km zone. De aanpassing is nodig zodat de weg beter aansluit bij de snelheid die in de wijk geldt. Ook sluit de weg beter aan op de kruising met de Brandemeer en Keidam zodat een veiligere kruising ontstaat.

Tijdens de wijkconferentie in april 2018 kon u kennis nemen van de plannen voor de Luchtenrek. Ook onderzocht de gemeente samen met het Wijkpanel hoe de verkeerssituatie op de Luchtenrek was. De opmerkingen op het plan zijn daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het Wijkpanel verspreidde het definitieve ontwerp via de wijkkrant Bilgaardnet in september richting de bewoners. Ook is de aankondiging van de reconstructie te lezen in het wijkprogramma van 2020.

Werkzaamheden van 28 april t/m 15 mei

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van dinsdag 28 april t/m vrijdag 15 mei. Concreet worden de volgende werken uitgevoerd:

  • Tussen de aansluiting met de Dulf en de Brandemeer wordt een deel van de westelijke rijbaan verwijderd. Hier wordt een vrij liggend fietspad en groenstrook aangebracht. Het verkeer tussen Bilgaard en Dammelaan zal voortaan vice versa gebruik maken van de huidige oostelijke rijbaan;
  • Tussen de aansluiting met de Fennen en de Dulf wordt de groenstrook in de middenberm verbreed;
  • De huidige groenstroken aan trottoirzijde worden verbreed;
  • Er worden bomen in de groenstroken aangebracht.

Autoverkeer tijdens werkzaamheden gestremd

De Luchtenrek is gedurende de uitvoering gestremd voor autoverkeer. Bilgaard is bereikbaar via de Wollegaast. Fietsverkeer van- en naar Bilgaard vanaf de Dammelaan kan nog wel gebruik maken van Luchtenrek en de Fennen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met dhr. Stellingwerf, toezichthouder van de gemeente Leeuwarden. Telefoonnummer: 06-43365343.