Coronatestlocatie in Bilgaard sluit per 1 februari 2021

Van de Veiligheidsregio Fryslân ontvingen wij het volgende bericht: De coronatestlocatie in Bilgaard gaat per 1 februari sluiten. Met de komst van de grootschalige testlocatie in het WTC-Expo is de testlocatie in Bilgaard overbodig geworden.
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, openbare gezondheidszorg en rampen- en crisisbeheersing.

Woningbouw Eeskwerd


De Gemeente heeft samen met Frisobouw B.V. een woningbouwplan ontwikkeld op het braakliggende gebied aan de Eeskwerd waar vroeger een flatgebouw stond.

Het schetsplan voor ca. 36 zogenaamde kwadrantwoningen in een groene parkachtige omgeving bedoeld voor starters wordt binnenkort met het Wijkpanel besproken.

Woningbouw op de locatie is met een verkorte procedure in het bestemmingsplan voorzien. In dit kader zal (als de coronamaatregelen het toelaten) op termijn nog een inloopbijeenkomst georganiseerd worden voor de omwonenden en andere belangstellenden.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen dan kunt u deze richten aan de heer J.H. Brouwer van het Team Gebiedsontwikkeling te bereiken via jan.brouwer@leeuwarden.nl. of via telefoonnummer 14 058.

Nieuwbouw hoek Brandemeer / De Kei

Nieuwbouwplannen hoek Brandemeer / De Kei

De plannen voor nieuwbouw op de hoek van Brandemeer / De Kei zijn in een definitief stadium. Bij deze plannen  gaat het om 30 koopwoningen en 42 appartementen verdeeld over 2 gebouwen. Daarnaast is voorzien in een aantal parkeerplaatsen. Op 9 april 2019 is er een eerste presentatie geweest voor de bewoners van Bilgaard. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het Wijkpanel aanwezig geweest. Na deze presentatie zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige ontwerp.
Bij het plan zoals dat er nu ligt heeft het Wijkpanel de gemeente Leeuwarden laten weten dat zij zorgen heeft over het toenemen van de verkeers- en parkeerdruk. Wij willen graag samen met de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze te verwachten verkeers- en parkeerdruk tot een minimum te beperken.

Reconstructie Prof. P. S. Gerbrandyweg

Reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg

Er zijn vergevorderde plannen voor de reconstructie Pof. Mr. P. S. Gerbrandyweg.
In mei en juni 2019 heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. De plannen voor een reconstructie van de Gerbrandyweg zijn met Wijkpanels en andere belanghebbenden op 3 december 2019 besproken. Er zijn in totaal 7 varianten uitgewerkt.

Het Wijkpanel heeft na bestudering van deze varianten aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar variant 4A. Bij deze variant zijn 2X 2 rijstroken op de EEbrug gepland en is er een volledige ontsluiting met de Jan Evenhuisstraat.